Vakantiewoning Texel

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemene voorwaarden en begrippen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een tijdelijke huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder van een Vakantiewoning Texel.

Huurder: Degene die de vakantiewoning huurt van de verhuurder voor een bepaalde tijd, en de overeengekomen huurprijs aan de verhuurder heeft betaald.

Verhuurder: Vakantiewoning Texel, zijnde degene die de vakantiewoning aan de huurder verhuurt.

Huurovereenkomst: Overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder tot de huur van een Vakantiewoning Texel.

Eigenaar: De eigenaar van Vakantiewoning Texel, dan wel diens vertegenwoordiger, die de vakantiewoning in overleg met de verhuurder aan de huurder ter beschikking stelt.

Huurprijs: Prijs van de vakantiewoning zoals op de website aangeven, met aftrek van mogelijke kortingen en aanbiedingen. De huurprijs kan vermeerderd worden met kosten en borgsom.

Aanbetaling: Het deel van de huurprijs dat de huurder bij boeking aan de verhuurder is verschuldigd.

Borgsom: Bedrag dat de huurder vooraf of bij aankomst in de vakantiewoning betaalt aan de eigenaar voor eventuele kosten, schade of vermissing waarvoor de huurder verantwoordelijk is.

Aankomst en vertrek: De aankomst- en vertrek-tijden die tussen huurder en verhuurder zijn overeengekomen bij de reservering van vakantiewoning.

Artikel 2. Totstandkoming huurovereenkomst

De verhuurder informeert de huurder over het huurobject, prijzen en voorwaarden die voor de totstandkoming van de huurovereenkomst van belang zijn. De huurovereenkomst komt tot stand nadat de huurder de boeking op de web site van de verhuurder volledig heeft afgerond en verstuurd en nadat de bevestiging hiervan door de verhuurder aan hem is verstuurd.

Artikel 3. Betalingscondities

De helft (50%) van het totaalbedrag van de boeking dient als aanbetaling binnen 5 dagen na boeking door de huurder op de door verhuurder opgegeven bankrekening te zijn bijgeschreven. Het resterende deel (50%) dient 14 dagen voor de aankomstdatum van de huurder te zijn bijgeschreven op de opgegeven bankrekening van de verhuurder. Wanneer de boeking binnen 14 dagen voor aankomst wordt gedaan moet het totaalbedrag voor of bij aankomst worden voldaan. Wanneer de betaling niet binnen gestelde termijnen op de bankrekening van de verhuurder is bijgeschreven, wordt de huurovereenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen. Wanneer hieraan niet is voldaan vervalt het recht op huur van de vakantiewoning, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.

Artikel 4. Kosten

Indien naast de huurprijs kosten van toepassing zijn dan zal dat op de web site van de verhuurder gecommuniceerd worden. De huurder zal deze op dezelfde wijze voldoen als de huurprijs.

Artikel 5. Borgsom

De eigenaar is gerechtigd een borg aan de huurder in rekening te brengen. De borgsom dient op diens verzoek vooraf, dan wel bij het betreden van de vakantiewoning aan de eigenaar betaald te worden. De borgsom wordt na afloop van de overeengekomen verblijfsduur onmiddellijk door de eigenaar aan de huurder teruggegeven, dan wel binnen een week op diens bankrekening teruggestort, indien de borg vooraf is betaald. Een en ander onder aftrek van eventuele kosten van toegebrachte schade, defecten en/of vermissing of buitenproportioneel verbruik van energie. De eventuele aftrek is in redelijkheid en ter beoordeling aan de eigenaar.

Artikel 6. Verplichtingen van de verhuurder

De verhuurder draagt er zorg voor dat de vakantiewoning op het overeengekomen aankomsttijdstip in goed verzorgde staat en conform de boekingsbevestiging aan de huurder beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 7. Verplichtingen van de huurder

Bij aankomst in de vakantiewoning is de huurder verplicht de woning en de directe omgeving te inspecteren op eventuele onveilige situaties. Indien er naar de mening van de huurder sprake is van een onveilige situatie, zal hij onmiddellijk de eigenaar hiervan in kennis stellen. De huurder zal de eigenaar redelijke tijd geven de situatie in orde te brengen. Indien de situatie naar mening van de huurder niet voldoende veilig is geworden, dan zal de huurder Vakantiewoning Texel hiervan onmiddellijk in kennis stellen.

In de vakantiewoning is overnachting toegestaan tot maximaal het aantal personen dat vermeld staat op de web site van de verhuurder. Uitsluitend de met name genoemde personen die door de huurder bij de boeking zijn opgegeven zijn gerechtigd om in de vakantiewoning te overnachten.

Overnachting van bezoekers is slechts toegestaan na voorafgaande toestemming van de verhuurder en betaling van een nader overeen te komen extra huurprijs. Het is niet toegestaan personen in de vakantiewoning toe te laten, anders dan de huurder en eventueel door hem aangewezen personen of vrienden, kennissen of familie. De huurder is verantwoordelijk voor alle genoemde personen.

Bij overtreding van bovengenoemde bepalingen wordt de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden en wordt de toegang tot de vakantiewoning geweigerd. Huurder blijft de volledige huurprijs verschuldigd. Na ontbinding van de overeenkomst is de eigenaar gerechtigd het gehuurde direct aan een andere partij te verhuren.

Het niet toegestaan afgesloten ruimtes te openen. Bij het verlaten van de vakantiewoning, ook voor korte tijd, dient de vakantiewoning volledig te worden afgesloten. Bij diefstal of vermissing als gevolg van het niet nakomen hiervan zal huurder voor de gehele schade aansprakelijk worden gesteld. In de vakantiewoning mag niet gerookt worden. Bij brand als gevolg van nalatigheid zal de huurder aansprakelijk worden gesteld voor de schade.

Normaal gebruik van water en elektra is kosteloos. Indien blijkt dat er sprake is van buitenproportioneel hoog verbruik dan zullen daarvoor kosten aan de huurder in rekening worden gebracht.

Artikel 8. Aankomst in en vertrek uit de vakantiewoning

Aankomst en vertrek vinden plaats op de aankomst- en vertrekdata genoemd in de bevestiging van de boeking. Aankomst van de huurder is toegestaan tussen 15.00 en 18.00 uur. Vertrek dient plaats te vinden voor 10.00 uur.

Bij aankomst controleert de huurder de vakantiewoning en de directe omgeving of deze naar zijn mening veilig is (zie artikel 7.).

Bij aankomst controleert de huurder zelf of de vakantiewoning en inventaris compleet en onbeschadigd zijn. Als er iets beschadigd is of ontbreekt, dient de huurder dit binnen 24 uur na aankomst te melden aan de eigenaar. Deze zal zijn uiterste best doen het te repareren of te vervangen of aan te vullen.

Het te verwachten tijdstip van vertrek dient door de huurder tijdig doorgegeven te worden aan de eigenaar die samen met de huurder de woning inspecteert.

De vakantiewoning wordt na afloop van het verblijf door de huurder netjes en “bezemschoon” opgeleverd. Serviesgoed met toebehoren wordt schoon teruggeplaatst in de kasten. Verplaatst meubilair dient weer op de originele plaats te worden teruggezet. Schade, defecten of vermissingen dienen direct door de huurder aan de eigenaar te worden gemeld.

Artikel 9. Beëindiging of wijziging van de huurovereenkomst door de huurder

Er kunnen door de huurder geen wijzigingen in een gedane boeking worden aangebracht anders dan na overleg met en goedkeuring van de verhuurder.

Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de boeking van het verblijf in de vakantiewoning of beëindiging van de huurovereenkomst door de huurder, zal geen restitutie plaatsvinden van de huurprijs. Dit ongeacht of de annulering voor, tijdens of na het verblijf plaatsvindt.

Bij latere betrekking van, of voortijdige beëindiging van het verblijf in de vakantiewoning blijft de volledige huurprijs verschuldigd.

Artikel 10. Beëindiging of wijziging van de huurovereenkomst door de verhuurder

De verhuurder kan de huurovereenkomst beëindigen of wijzigen in de volgende gevallen:

  1. Bij het niet (tijdig) voldoen door de huurder van de huurprijs.
  2. Overmacht, oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van verhuurder of huiseigenaar of hun naaste familie. Alle door de huurder betaalde bedragen voor nog niet verstreken overnachtingen zullen binnen 30 dagen na beëindiging aan de huurder geretourneerd worden.
  3. Wegens omstandigheden die van zodanige aard zijn, dat verhuur van de vakantiewoning onmogelijk wordt zoals onder andere: diefstal van inventaris, vernielingen aan de vakantiewoning en het ongeoorloofd toelaten van personen zoals in artikel 7 omschreven. Indien dit aan de huurder te wijten is zullen betaalde bedragen voor nog niet verstreken overnachtingen niet geretourneerd worden.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade die huurder lijdt als gevolg van de beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en recht

De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

  1. Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, aan de huurder overkomen tijdens of ten gevolge van de huur van en het verblijf in het gehuurde vakantiehuis.
  2. Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de vakantiewoning, tijdelijk uitval of storingen van water- en /of energiehuishouding, weg- en /of bouwwerkzaamheden in de omgeving van de vakantiewoning.
  3. Schade of letsel als gevolg van het gebruik van de vakantiewoning, inbegrepen inventaris, of ongevallen in en rond de vakantiewoning.

De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel derden die zich met toestemming van de huurder in of rond het gehuurde vakantiehuis bevinden. Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de gehuurde woning zullen de kosten aan de huurder worden doorberekend. De verhuurder zal zich inspannen correcte informatie aan de huurder te verstrekken, maar is niet aansprakelijk voor onverhoopte onjuistheden en/of onvolledigheden in de verstrekte informatie.

Op alle geschillen tussen huurder en verhuurder is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12. Klachten

Alle klachten die betrekking hebben op het gebruik van de vakantiewoning dienen door de huurder terstond bij de eigenaar te worden ingediend. De huurder zal de eigenaar voldoende gelegenheid en medewerking geven de klacht binnen redelijke tijd te verhelpen. Indien geconstateerde gebreken of een klacht niet ter plaatse met de eigenaar kunnen worden opgelost dient de huurder zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de verhuurder. Deze zal zich inspannen om de klacht zo snel mogelijk en naar tevredenheid van de huurder op te lossen. Mocht de klacht niet bevredigend kunnen worden opgelost, dan dient deze door de huurder schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij de verhuurder. Klachten kunnen uiterlijk 30 dagen na afloop van het verblijf in de vakantiewoning worden ingediend.